SALE UP TO 30% OFF !!

Algemene voorwaarden shopspot.nl

Shopspot

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: 64101568
E-mailadres: info@shopspot.nl
BTW nummer: NL1002010521B55

Artikel 1 | Algemeen1.1  De Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Shopspot zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Shopspot. Door te bestellen, geef je aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Op verzoek zullen deze Voorwaarden kosteloos toegezonden worden.

1.2  Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 | Overeenkomst en Bestelling2.1  De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat je een bestelling plaatst door op de knop ‘Plaats bestelling’ te klikken op het bestelformulier (het laatste formulier in het bestelproces met productbeschrijving en factuuradres). Shopspot verwerkt daarna direct je bestelling.

2.2  Ter bevestiging van je bestelling ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres. Indien je onverhoopt geen e-mail ontvangt, is je bestelling toch van kracht.

2.3  Shopspot doet haar best de afbeeldingen van de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk te tonen. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor Shopspot.

2.4  De prijzen op Shopspot zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. Shopspot heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.

2.5  Shopspot is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien er goede gronden zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voordoet, deelt Shopspot dit binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de bestelling, met motivatie, aan de wederpartij mee.

Artikel 3 | Aanbiedingen3.1  Alle aanbiedingen op Shopspot zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Shopspot kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging. Op aanbiedingen kun je geen abonnement afsluiten.

3.2  De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

3.3  Kortingscodes, uitgegeven door Shopspot, kunnen te allen tijde en zonder enkele opgaaf van reden op inactief worden gezet.

Artikel 4 | Verzendkosten4.1  Shopspot rekent 2,95 euro verzendkosten binnen Nederland. Bij geplaatste bestellingen van boven de 75 euro en levering binnen Nederland, rekent Shopspot geen verzendkosten.

Artikel 5 | Levering5.1  Shopspot streeft ernaar om je bestelling binnen Nederland binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Uiterlijk zal het artikel binnen 3 werkdagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (omdat de bestelling bijvoorbeeld tijdelijk niet op voorraad is) of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen 48 uur (zegge: achtenveertig) na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heb je het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

5.2  Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld.

5.3  Indien Shopspot gegevens van je nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat je deze juist en volledig aan Shopspot ter beschikking hebt gesteld.

5.4  Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor eigen rekening.

Artikel 6 | Verzending & Transport6.1  Gedurende het transport van de producten zal Shopspot het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Het risico gaat op jou over op het moment van aflevering.

6.2  Shopspot verzendt pakketten via de pakketpost-dienst van PostNL. Het pakket of de pakketten moeten persoonlijk in ontvangst worden genomen.

6.3  De bezorger van PostNL laat een kennisgeving achter bij geen gehoor (wanneer je niet thuis bent). Op de kennisgeving staat een ‘Niet Thuis’ code. Door in te loggen op www.postnl.nl/ontvangen en daar de code in te voeren kun je zelf aangeven wanneer je het pakket bezorgd wilt hebben. De precieze instructies staan op het briefje en op de website van PostNL.

Artikel 7 | Betalen en Betaalmogelijkheden7.1  Bij Shopspot kun betalen via iDeal.

7.2  Betalingen met iDEAL verlopen via beveiligde verbindingen van Mollie.

7.3  Shopspot blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de aankoopprijs en eventuele andere aan Shopspot verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Artikel 8 | Zichttermijn8.1  Shopspot streeft ernaar dat al haar klanten tevreden zijn over de aankoop bij Shopspot. Wanneer je niet tevreden bent over je aankoop, kunt je na ontvangst van de goederen deze, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen terugzenden naar:

Shopspot
Sassenstraat 76
8011 PD Zwolle

Je kunt de overeenkomst ontbinden of de artikelen ruilen. Hiervan hoort Shopspot binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen via het contactformulier op de website de hoogte te worden gesteld, waarna je het retourformulier invult. Het retourformulier wordt meegestuurd met de door jou bestelde artikelen.

8.2  De kosten van terugzending zijn voor eigen rekening.

8.3  Badkleding, lingerie en accessoires worden –wegens hygiënische redenen- niet retour genomen door Shopspot.

8.4  Terugbrengen of -zenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde, verpakte staat is, niet is gedragen of gewassen en is voorzien van de originele en onbeschadigde verpakking en (info)kaartjes. Shopspot behoudt zich het recht voor geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt echter alleen als het artikel naar mening van Shopspot niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.

8.5  Mocht je het artikel willen ruilen dan dien je Shopspot hiervan binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website. Hierin dien je te melden dat je een artikel wil ruilen, je klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer van het te ruilen artikel en aan te geven welk artikel je als vervanging wilt ontvangen. Zodra wij het te retourneren artikel hebben ontvangen en gecontroleerd sturen wij je het nieuwe artikel toe.

8.6  Mocht je het artikel willen terugzenden en je geld terug willen ontvangen, dan dien je Shopspot hiervan op de hoogte te stellen via het contactformulier op de website, binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst. Hierin dien je te melden dat je een artikel wilt terugzenden, je klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer. Je dient bij je te retourneren artikelen het retourformulier volledig in te vullen en mee te sturen met de retourzending. De terugbetaling (inclusief de reeds betaalde bezorgkosten) zal na ontvangst en controle uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen plaatsvinden.

8.7  Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden.

8.8  Je kunt je artikelen retourneren in onze fysieke boutique;
Sassy
Sassenstraat 76
8011 PD Zwolle

Je dient dit eerst via het contactformulier op de website aan te geven en het retourformulier in te vullen en deze samen met de te retourneren artikelen mee te nemen naar de boutique. Je kunt de artikelen enkel afgeven in de boutique, niet ruilen. Shopspot overhandigt het aankoopbedrag niet contant, je krijgt het aankoopbedrag binnen 14 (zegge: veertien) dagen teruggestort op je bankrekening waarvan de betaling is voldaan. Let wel; het retourneren van artikelen via de fysieke boutique kan alleen bij Sassy en niet bij de andere filialen.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid9.1  De aansprakelijkheid van Shopspot voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Shopspot.

Artikel 10 | Overmacht10.1  In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke Shopspot niet aan te rekenen zijn.

10.2  In geval van overmacht waardoor Shopspot niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmacht toestand. Na 30 (zegge: dertig) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 11 | Garantie11.1  Shopspot garandeert dat de door ons te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor wij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

11.2  Je dient de geleverde artikelen op het moment van levering, en in ieder geval binnen het gestelde zichttermijn, te onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

11.3  Na verloop van de in artikel 8.1 genoemde garantietermijn is Shopspot gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

11.4  De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Shopspot, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 12 | Geschillen12.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Shopspot partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2  Shopspot zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 13 | Copyright foto’s en afbeeldingen13.1  Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op Shopspot is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van Sassy mogen de foto’s en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

13.2  Als je toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopspot, word je gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij je ingediend.